• '99.
    Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama- 25. studenoga obilježava brutalno ubojstvo triju aktivistica, sestara Mirabal u Dominikanskoj Republici. Od 1999. godine, UN su i službeno priznali ovaj dan.
  • Od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2016. u Hrvatskoj su ubijene 72 žene od strane partnera, bivših partnera i bliskih muških osoba.
  • 88
    Muškarci čine 88,8% od prijavljenih počinitelja kaznenih djela nasilja u obitelji.
  • 14
    Godišnje u Hrvatskoj od 11 do 14 žena ubijene su od strane muškarca s kojim su bile u vezi ili braku ili u krvnom srodstvu.

Pravni akti

Međunarodni dokumenti

Preporuka Vijeća Europe Rec (2002.) 5 Odbora ministara državama članicama o zaštiti žena od nasilja

Preporuka Vijeća Europe Rec (2002.) 5 Odbora ministara državama članicama o zaštiti žena od nasilja (Preporuka) od 30. travnja 2002.
Više informacija

Direktiva Vijeća 2000/78/EZo uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljaju zanimanja

Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenog 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljaju zanimanja
Više informacija

Direktiva 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih dijela

Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25.10.2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih dijela
Više informacija

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom 
(„Narodne novine– Međunarodni ugovori“, br. 6/07). 
Više informacija

Pekinška deklaracija i platforma za akciju

Više informacija

Rezolucija vijeća sigurnosti UN-a 1960 (2010.) o ženama, miru i sigurnosti

Više informacija

Rezolucija vijeća sigurnosti UN-a 1888 (2009.) o ulozi žena i njihovim potrebama u izgradnji mira nakon oružanih sukoba

Više informacija

Rezolucija vijeća sigurnosti UN-a 1820 (2008.) o uklanjanju spolno utemeljenog nasilja u oružanim sukobima

Više informacija

Rezolucija vijeća sigurnosti UN-a 1325, 1960, 2106, 2122 i 2224 o ženama, miru i sigurnosti

Rezolucija vijeća sigurnosti UN-a 1325, 1960, 2106, 2122 i 2224 (2000., 2010., 2013., 2013., 2015.) o ženama, miru i sigurnosti
 (2000., 2010., 2013., 2013., 2015.)
Više informacija

Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije prema ženama i Fakultativni protokol uz Konvenciju o uklanjanju svih oblika di

Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije prema ženama („Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 12/93)
i Fakultativni protokol uz Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije prema ženama („Narodne novine – Međunarodni ugovori“, br. 3/01 i 14/03). 
Više informacija

Deklaracija o uklanjanju nasilja nad ženama, Opća skupština UN-a od 20. 12. 1993.

(„Narodne novine – Međunarodni ugovori“, br. 48/104) 
Više informacija

Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

„Narodne novine– Međunarodni ugovori“, br. 03/18. Konvencija je stupila na snagu 1. listopada 2018. 
Više informacija