• '99.
  Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama- 25. studenoga obilježava brutalno ubojstvo triju aktivistica, sestara Mirabal u Dominikanskoj Republici. Od 1999. godine, UN su i službeno priznali ovaj dan.
 • Od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2016. u Hrvatskoj su ubijene 72 žene od strane partnera, bivših partnera i bliskih muških osoba.
 • 88
  Muškarci čine 88,8% od prijavljenih počinitelja kaznenih djela nasilja u obitelji.
 • 14
  Godišnje u Hrvatskoj od 11 do 14 žena ubijene su od strane muškarca s kojim su bile u vezi ili braku ili u krvnom srodstvu.

Partnerice

Ženska soba – Centar za seksualna prava

Ženska soba- Centar za seksualna prava

Ženska soba – Centar za seksualna prava je feministička organizacija civilnog društva osnovana s ciljem osnaživanja žena i osvještavanja institucija i javnosti o seksualnom nasilju i seksualnim pravima, kroz edukaciju, istraživanja, lobiranje i javni rad. U okviru Ženske sobe djeluje Centar za žrtve seksualnog nasilja u kojem se pruža sveobuhvatna direktna i indirektna pomoć i zaštita žrtava seksualnog nasilja te njima bliskim osobama, kroz savjetovanje i terapiju (pravno, medicinsko i psihološko). 

Područje rada Ženske sobe obuhvaća: Zaštitu ljudskih prava s naglaskom na ženska ljudska prava; Suzbijanje seksualnog nasilja: razvoj javnih politika i učinkovite prakse u radu sa žrtvama seksualnog nasilja, direktan rad sa žrtvama, te razvoj preventivnih mehanizama i programa; Promociju i zaštita seksualnih prava u skladu s Deklaracijom o seksualnim pravima, uključujući seksualnost žena i seksualne i rodne manjine (LGBTIQ).
Aktivnosti Ženske sobe, uz direktan rad sa žrtvama seksualnog nasilja obuhvaćaju i: edukacije; istraživanja; izdavaštvo; javni rad, zagovaranje i umrežavanje.

CILJEVI: 

 • aktivno zalaganje protiv svih oblika spolne, rodne i seksualne diskriminacije; 

 • osnaživanje žena u ostvarivanju svojih osnovnih ljudskih prava; 

 • prevencija seksualnog nasilja protiv žena te seksualnih i rodnih manjina; 

 • pružanje direktne pomoći ženama koje su preživjele seksualno nasilje; 

 • promocija i zaštita seksualnih prava u skladu s Deklaracijom o seksualnim pravima; 

 • uvođenje sveobuhvatne seksualne edukacije temeljene na znanstvenim činjenicama na svim razinama obrazovanja; 

 • promicanje pozitivnih stavova o ženskoj seksualnosti, seksualnom zdravlju i slobodi izbora; 

 • aktivno zalaganje protiv diskriminacije na temelju rodnog izražavanja i/ili identiteta, seksualne orijentacije te interseksualnih karakteristika; 

 • osnaživanje LGBTIQ osoba u ostvarivanju svojih osnovnih ljudskih prava.

Ženska soba provodi brojne edukacije namijenjene raznim ciljanim skupinama: žene općenito; organizacije civilnog društva u Hrvatskoj i regiji; djeca i mladi; LGBTIQ osobe; relevantne državne institucije i tijela; šira društvena zajednica. Od 2004. godine pa do danas ukupno je održano više od 15.550 edukacija na kojima je sudjelovalo 54.000 osoba.

Više informacija možete vidjeti i saznati na Facebook i web stranici Ženske sobe.

KONTAKT:

 Adresa: Maksimirska 51 a/II, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
Tel: + 385 1 6119 174, fax: + 385 1 6119 175
E-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr 
WEB: www.zenskasoba.hr


Pridruženi partneri/ce

Pravosudna akademija

Pravosudna akademija
Pravosudna akademija djeluje od 2004. godine, a od 1. siječnja 2010. godine ima status neovisne javne ustanove koja provodi početnu izobrazbu i osposobljavanje kandidata/kinja za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje pravosudne dužnosti (kroz program Državne škole za pravosudne dužnosnike), kao i stručno usavršavanje sudaca i sutkinja i državnih odvjetnika i državnih odvjetnica te vježbenika/ca, savjetnika/ca u pravosudnim tijelima, kao i drugih službenika/ca u pravosuđu.U cilju ispunjenja svoje vizije i misije Pravosudna akademija usko surađuje sa sudovima, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, tijelima državne i javne uprave, akademskom zajednicom, nevladinim organizacijama, strukovnim udruženjima te međunarodnim institucijama.

Sjedište Pravosudne akademije nalazi se u Zagrebu, a Akademija svoje aktivnosti organizira i u četiri regionalna centra - u Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu koji su smješteni pri županijskim sudovima u tim gradovima.

U projektu „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja nad ženama“ Pravosudna akademija sudjelovat će u organizaciji devet dvodnevnih radionica za suce i državne odvjetnike koje će se održavati u razdoblju od rujna 2018. do lipnja 2019.

Više informacija pronađite nawww.pak.hr.

Policijska akademija

Policijska akademija

Policijska akademija je ustrojstvena jedinica Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske koja se sastoji od više ustrojstvenih jedinica i to: Visoka policijska škola, Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju, Policijska škola „Josip Jović“, Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost, Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa te Muzej policije.

Visoka policijska škola, s 40-godišnjom tradicijom jedna je od vodećih visokoškolskih ustanova za obrazovanje u znanstvenom polju sigurnosno-obrambenih znanosti u Republici Hrvatskoj. Kriminalistika kao predmet obrazovanja i stručno-znanstvenog djelovanja Visoke policijske škole čini ovu visokoškolsku ustanovu specifičnom i jedinstvenom u Republici Hrvatskoj. 

Sukladno promjenama u sustavu visokoškolskog obrazovanja od 2005. godine Visoka policijska škola izvodi stručni studij Kriminalistike u trajanju od tri godine čijim završetkom se stječe 180 ECTS bodova, te diplomski specijalistički stručni studij Kriminalistike u trajanju od dvije godine, čijim završetkom se stječe 120 ECTS bodova. 

Osim obrazovnih ciljeva vezanih uz društvo znanja, Visoka policijska škola ulaže i značajne napore u provođenju znanstvenih istraživanja kao bi se znanstvenom metodologijom unaprijedila i povezala policijska teorija i praksa. 

Djelatnost Visoke policijske škole je:

 • ustrojavanje i izvođenje stručnih studija za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 

 • ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih studija na temelju ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Sveučilišta 

 • planiranje i provođenje stručnih i znanstvenih istraživanja ustrojavanje i izvođenje programa visokoškolske specijalizacije i stručnog usavršavanja u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske akademije, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, te drugim ministarstvima i organizacijama 

 • organiziranje i održavanje znanstvenih i stručnih skupova, simpozija, savjetovanja, kongresa i drugih skupova 

 • suradnja sa srodnim visokoškolskim ustanovama i institutima u zemlji i inozemstvu.

Kako brojni dokumenti Vijeća Europe naglašavaju potrebu za kvalitetnim i profesionalnim policijskim djelovanjem te značajnom integracijom policije u društvo, policijski sustavi zemalja Europske unije posvećuju značajnu pažnju visokoškolskom obrazovanju policijskih službenika, što je pokazalo i osnivanje Agencije EU za visoko policijsko obrazovanje (CEPOL, College Europeen de Police). Okvirni sporazum o partnerstvu Republike Hrvatske s CEPOL-om potpisan je 17. kolovoza 2013. godine. Osim osnovnih stručnih sadržaja, inozemna istraživanja ukazuju na značajne prednosti visoko obrazovanih policijskih službenika iz sljedećih razloga: kontinuirano školovanje i usavršavanje jamči donošenje kvalitetnijih odluka; viša obrazovna razina pozitivno korelira s većom tolerancijom na različitosti i poštivanje ljudskih prava; stjecanjem novih kompetencija i vještina policijski službenici manje su skloni autoritarnom pristupu u izgradnji svoje profesionalne karijere i s izraženijom odgovornošću u upravljanju radnim procesima i ljudima; proces obrazovanja razvija prilagodljivost, otvorenost i fleksibilnost za nove spoznaje; visoko obrazovani policijski službenici imaju razvijenije socijalne kompetencije i komunikacijske vještine. 

Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju je ustrojstvena jedinica Policijske akademije čije zadaće su stručno usavršavanje i specijalizacija, planiranje, programiranje, realizacija i pedagoški nadzor svih oblika specijalističke izobrazbe, stručnog usavršavanja i osposobljavanja u okviru MUP-a RH, kao i pojedini oblici osposobljavanja za vanjske korisnike/ce (carinska služba, privatna zaštita, vojna policija, pravosudna policija, humanitarno razminiranje, prometni redari i dr.). 

Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju prati razvoj sličnih odjela i centara u Europi i svijetu i prilagođavamo svoj rad standardima vodećih europskih zemalja u organizaciji i kvaliteti. Značajna aktivnost SSUS-a je i međunarodna suradnja, na područja policijskog obrazovanja s mnogim zemalja Europe i svijeta, a najviše iz SR Njemačke, Austrije, Francuske, Mađarske, Slovenije, Nizozemske i drugih europskih zemalja, kao i Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i još nekih zemalja izvan Europe. Međunarodna suradnja realizira se kroz različite programe EU, direktnu bilateralnu suradnju s drugim državama, neposrednu suradnju između stručnjaka u pojedinim područjima, sudjelovanje stručnjaka iz RH na konferencijama, simpozijima i seminarima u inozemstvu, kao i gostovanje stručnjaka iz navedenih zemalja u Republici Hrvatskoj. 

Policijska akademija će kao pridruženi partner, pored međusektorske edukacije, diseminirati rezultate istraživanja i projektne aktivnosti kroz svoje studijske programe i specijalističke edukacije. Na taj način će se izravno utjecati na stavove policijskih službenika i službenica koji/e svakodnevno postupaju sa ženama žrtvama nasilja. 


Više doznajte na internetskim stranicama MUP-a:
Hrvatsko novinarsko društvo

Hrvatsko novinarsko društvo

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) je profesionalna organizacija osnovana 1910., sa oko 2.300 članova i članica.

 Ciljevi i svrha djelovanja HND-a su ostvarivanje profesionalnih interesa, etičnosti i slobode javnog izražavanja; promicanje Ustavom zajamčenih prava javnosti da bude izvještena o svim zbivanjima u društvu, te prava svake osobe na slobodu izražavanja, mišljenja i dostupnost svim javnim glasilima; čuvanje ugleda i dostojanstva profesije; zaštita novinara/ki od samovolje izdavača; te materijalna i socijalna zaštita novinara/ki. HND sukladno ciljevima djeluje na području demokratsko-političke kulture, javnog informiranja i medija, na području ljudskih prava, prava na pristup informacijama, te na području strukovnog udruživanja. 

U sklopu projekta HND će, zajedno s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova te uz doprinos dionika/ca iz medija i javnih institucija, facilitirati proces stvaranja medijskog kodeksa koji će koristiti redakcijama prilikom pokrivanja tema nasilja nad ženama.

 Više informacija na www.hnd.hr.